سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران
عبداله سهرابی بیدار – عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران.
محمدرضا ملکی جوان – عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران.
ابوالفضل مهین راد – شرکت مهندسی مشاور اشتوکی پارس، تهران.

چکیده:

تزریق سیمان روشی است که به طور گسترده جهت بهبود خصوصیات مکانیکی و نیز آ ببندی توده سنگ استفاده میشود. کنترل نتایج عملیات تزریق در مراحل اجرای تزریق، اتمام و بهرهبرداری یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تاثیر عملیات تزریقسیمان معمولا توسط نتایج آزمایشهای نفوذپذیری تائید میشود که این روش برای نشان دادن میزان تغییرات ایجاد شده در خصوصیات مکانیکی توده سنگ به صورت مقادیر کمی کافی نیست. تزریق سیمان باعث کاهش نفوذپذیری و بهبود در وضعیت درزهها و در نهایت افزایش امتیاز توده سنگ در سیستمهای طبق هبندی مهندسی سنگ میشود بنابراین با اندازهگیری مقادیر شاخص کیفی توده سنگ (Qدر مغزههای ب هدست آمده از گمانههای تزریق شده، میتوان میزان کارآیی و موفقی تآمیز بودن عملیات تزریق در بهبود کیفیت توده سنگ را نشان داد.