سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن علی حمزه – کارشناس ارشد منابع آب
امید بزرگ حداد – استادیار دانشگاه تهران
محمود محمدرضاپورطبری – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بروز بار آلاینده ناگهانی درمنابع آب به هریک از دو صورت تصادفی و انسان ساخت باعث ایجاد بحران درمنابع آب می گردد بطور مثال ورودبار آلاینده ام تی بی ای درسد قشلاق سنندج وارد شدن ناگهانی بار آلاینده مشتقات نفتی دررودخانه زاینده رود و همچنین دررودخانه کرخه از این قبیل بحرانهاست هدف ازتحقیق حاضر ارزیابی و شبیه سازی رفتار کیفی مخزن ردشرایط ورود بار آلاینده ناگهانی می باشد که میتواند درمواجهه با بحرانهای کیفی به مدیران و تصمیمگیران دراتخاذ سیاست های کارا کمک نماید دراین تحقیق با استفاده از نسخه سوم نرم افزار شبیه سازی کیفی دو بعدی میانگین عرضی CE-QUAL-W2 مدل شبیه سازی مخزن سد کرج ا میرکبیر ایجاد گردیده و آلودگی بیولوژیکی با شاخص کلیفرم به عنوان بارآلاینده ناگهانی درنظر گرفته شده است سپس با درنظرگرفتن عواملدخیل برچگونگی پخش جابجایی و زوال کلیفرم نحوه رهاسازی و تراز برداشت آب برای دوازده ماه سال ایجاد گردیده است.