سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد علی فیض پور – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد
مهدی امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،دانشگاه یزد

چکیده:

بهره وری را میت وان از کلیدی ترین معیارهای سنجش عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی قلمداد کرد ودراین میان بهره وری انرژی از اهمیتی اساسی برخوردار بوده چه آنکه درادبیات اقتصادی میزان مصرف انرژِ درهر بخش جهت گیری توسعه آن را نیز مشخص می نماید براین اساس و با محوریت بخش صنعت درتوسعه اقتصادی کشور لزوم توجه به مصرف انرژی دراین بخش و خصوصا بهره وری آن موضوعی قابلتامل است اهمیت این موضوع با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تعدیل قیمت حاملهای انرژی نیز دو چندان گردیده و از این رو بررسی بهره وری انرژی با قیمت های جدید و مقایسه ان با قیمتهای پیشین هدف اصلی این مقاله را به خود اختصاص داده است. داده های این پژوهش از نتایج سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران استخراج گردیده و برای محاسبه بهره وری انرزی از نسبت ارزش تولیدات و ارزش افزوده به ارزش سوخت مصرفی استفاده شده ست نتایج اینم قاله بیانگر آن است که با توجه به افزایش قیمت هفت حاملانرژی نفت سفید گازوئیل گاز طبیعی گاز مایع بنزین نفت کوره و برق پس از تعدیل قیمت به ترتیب به بیش از ۲۱۲ .۸ .۴ .۵ .۷ .۴ برابر قیمت های قبل بهره وری انرژی دربخش صنعت بارویکردی خوشبینانه با درنظر گرفتن مقادیر تولید همانند زمان قبل از حذف یارانه ها به شدت کاهش یافته بطوریکه بهره وری انرژی با قیمتهای جدید تنها حدود یک چهارم اینمیزان پیش از تعدیل قیمت بوده است.