سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامبیز دهقانی کهنه شهری – دانشگاه شیراز
فریدون شعبانی نیا –

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید شناسایی خطا درواحدهای فرایندی صنایع پتروشیمی ارایه شده است یک روش ترکیبی براساس تلفیق مدل گراف جهتدار که یک رویکردکیفی درشناسایی خطا است و منطق فازی که بافراهم آوردن اطلاعات کمی از فرایند قادر به افزایش دقت صحت و اطمینان درشناسایی خطا می باشدروش ارایه شده روی یک واحد برج تقطیر درصنعت پتروشیمی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است به منظور شبیه سازی فرایند برج تقطیر ازنرم افزار hysys بهره گرفته شدها ست اطلاعات کمی از میزان انحراف پارامترهای فرایند با استفاده از سیستم فازی طراحی شده بوسیله واسط گرافیکی منطق فازی درنرم افزار matlab بدست آمده است درنهایت ریشه اصلی خطای ایجاد شده و مهمترین مسیرهای انتشارخطا شناسایی شده اند نتایج بدست آمده نشان از کارامدی تکنیک ارایه شدهدارد.