سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم حسام پور – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش- کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور
شبنم دهدشتیان – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست- کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاو
سیدمحمد لاری بقال – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش- کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور
مریم مراثی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست- کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاو

چکیده:

یکی از فاکتورهای مهم اجرایی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در خصوص مدیریت محیطزیستی استفاده از روش های ارزیابی پیامدهای محیطزیستیEIA) به عنوان یک ابزار مهم مدیریتی در مطالعات محیطزیستی و کاهش اثرات پروژه های صنعتی و رعایت اهداف توسعه پایدار می باشند. در همین راستا نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک واقع در شمال استان خوزستان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. در این پژوهش، در ارزیابی پیامدهای محیطزیستی از روش دلفی و مدلTOPSIS که یکی از تکنیک های تصمیمگیری چند معیاره می باشد، استفاده شد. مزیتTOPSISدر ارزیابی اثرات محیطزیستی، رتبهبندی اثرات مثبت و منفی با استفاده از معیارهای متفاوت میباشد. یک روش مناسب ارزیابی باید دارای معیارها و دستورالعملهایی برای تعیین و درجهبندی شدت، دامنه و … باشد. با استفاده از این روش در ارزیابی اثراتمحیطزیستی میتوان بینهایت گزینه (اثرات حاصل یک طرح خاص) را براساس بینهایت شاخص رتبهبندی نمود. دقت بالا و قابلیت استفاده از نرمافزارهای صفحهگسترده از دیگر مزایای این روش میباشند. نتایج حاکیاز آن است که انتشارNOx و اثر بر سلامت کارکنان و ساکنان بومی با ماهیت منفی به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار دارند. با توجه به اینکه آب مصرفی این نیروگاه از آب زیرزمینی منطقه تامین میشود. کاهش کمیت آب زیرزمینی در رتبه سوم قرار میگیرد. تحقیق حاضر گامی در جهت معرفی روش های جدید ارزیابی اثرات محیطزیستی و امکان کاربرد آن در فرایندEIA در ایران بود..