سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید بشیری اطربی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید
کورش قادری – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
شهرام کریمی گوغری – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

از جمله بلایای طبیعی که خسارات سالانه زیادی در ایران و جهان دارد، سیلاب ها و اثرات ناشی از آن میباشند.مخازن نقش مهمی در کنترل سیلاب دارند. برنامهریزی بهرهبرداری از مخزن از جمله معیارهای غیرسازهای میباشد کهاهمیت آن روز به روز آشکارتر میشود، به طوریکه منجر به کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب میگردد. از دیرباز استفاده از روشهای برنامهریزی خطی، غیرخطی و برنامهریزی پویا در مسائل مربوط به مدیریت منابع آب رایج بوده،اما به خاطر بعضی از نقایص، امروزه توجه زیادی به روشهای فراکاوشی شده است. از جمله الگوریتمهای فراکاوشی میتوان به الگوریتم جستجوی هارمونی اشاره کرد که این الگوریتم قابلیت برابری با سایر الگوریتمهای فراکاوشی مانندالگوریتم ژنتیک را دارد و حتی از آن سریعتر و دقیقتر است. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیبه بهرهبرداری از مخزن سد نرماب در استان گلستان با رویکرد کاهش سیلاب پرداخته شده است. مجموع خسارت مورد انتظار سیلاب و خسارت عدم تأمین نیاز در تابع هدف با استفاده از الگوریتم HS حداقل می گردد. نتایج مطالعهموردی انجام شده بر روی مخزن سد نرماب نشانگر کارائی مدل بهینهسازی ارائه شده در تأمین نیاز و کاهش خسارات سیلاب پائیندست بوده است