سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، فارس،
بهرام نوشاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه برق و الکترونیک، ماهشهر، ایر
علی اسمعیل نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، فارس،

چکیده:

تعیین استراتژیهای راهبردی هر کشور با یک برنامهریزی بلندمدت در راستای دستیابی به توسعه پایدار صورت میپذیرد. مقوله انرژی و تامین آن نیز یکی از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود؛ از اینرو برنامهریزی بهینه بایستی به گونهای صورت پذیرد که به تمام جوانب فوق با یک دید جامع نگریسته شود. تامین انرژی و افزایش بهرهوری آن در قرن حاضر و توجه به نیازهای نسل آینده و سهم آنها از منابع موجود، به عنوان یک چالش بسیار مهم تلقی میگردد. منابع آب یکی از مهمترین منابع موجود در کره خاکی بوده و بهرهبرداری بهینه و صحیح از آن هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… حایز اهمیت است. یکی از راههای کنترل و مهار آبهای سطحی احداث سد بر روی رودخانه میباشد. تولید انرژی الکتریکی در اکثر سدهای بزرگ به عنوان یک منبع انرژی پاک با بازده بالا شناخته میشود. این مقاله با رویکرد بهینهسازی این منابع به منظور استفاده بهینه و کنترل منابعموجود با بهرهگیری از سیستمهای تلمبه- ذخیرهای با رویکرد مبتنی بر تئوری بازی میپردازد