سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد اشرفی – دانشجوی دکتری
علیرضا برهانی داریان – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این تحقیق به دست آوردن سیاست بهینه بهره برداری از مخازن چندهدفه با درنظر گرفتن اهداف تولید انرژی و بهینه کردن حجم کنترل سیلاب به منظور افزایش راندمان عملکرد سیستم می باشد به همین منظور یک مدل بهینهس ازی برمبنای الگوریتم جستجوی هارمونی hs با هدف بیشینه کردن تولید بلندمدت انرژی گسترش یافته و درکنار یک مدل شبیه ساز استهلاک سیلاب درمخزن مدلی کلی را تشکیل میدهند که برای هرحجم کنترل سیلاب پیک سیلاب خروجی از مخزن و میزان بهینه تولید انرژی را مشخص می نماید درنهایت مدل مذکور قادر است با درنظر گرفتن مقادیر متعدد برای حجم کنترل سیلاب درمخزن برای سیلابی با دوره بازگشت مشخص منحنی تبادل بهینه بین اهداف کنترل سیلاب و تولید انرژی را ترسیم نماید مدل پیشنهادی برای سیستم تک مخزنی دز مورد استفاده قرارگرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از یک مدل بهینه ساز دو هدفه که برمبنای روش NSGAII گسترش یافته مقایسه شده است.