سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پیمان اکبری – کارشناس ارشد عمران-سازه
پیام اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل موجود در استفاده از میرا گرها برای طراحی یا مقاوم سازی یک ساختمان، محل قرار گیری این میرا گرها در ساختمان می باشد. پیدا کردن بهترین محل قرار گیری میراگرها در یک ساختمان چه از نظر عملکرد مناسب تر ساختمان و چه از نظر اقتصادی بسیار مهم می باشد از این رو در این مقاله محل قرار گیری ADAS در یک ساختمان ۷ طبقه فلزی بررسی شده است. بدین منظور ساختمان مورد آزمایش در ابتدا ضعیف تر از ایین نامه های موجود طراحی شده و یک قاب چهار دهانه از ساختمان مذکور به عنوان نمونه انتخاب گردیده و ۲۰ حالت مختلف قرار گیری میراگرها در قاب مذکور فرض شده است. در ۱۰ حالت اول قرار گیری میراگرها، در هر طبقه از ساختمان دو میراگر قرار گرفته و در ۱۰ حالت دوم در هر طبقه یک میراگر قرار گرفته است. در هر دوی این حالات جمع مشخصات میرگرها د رهر طبقه یکسان است. برای مشخص شدن بهترین حالت قرار گیری میراگرها دو نوع تحلیل بار ازون و تاریخچه زمانی بر روی هر نمونه انجام شده و پارامترهای مختلف آن از قبیل سطح عملکرد، تغییر مکان هدف، گریز طبقات، تغییر مکان بام و عکس العمل تکیه گاهی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، در حالاتی که یک میراگر در هر طبقه سازه قرار داده شده است. سازه عملکرد بهتری از خود نشان داده است.