مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفی cross-sectional بود. جامعه مورد بررسی در مقطع اول ۵٠٠ دانشجوی دوره کلینیکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال ٨٣-٨٢ و در مقطع دوم ۴۶٠ دانشجوی مشغول به تحصیل در سال ٨٩-٨٨ را شامل می شد. برای جمع آوری داده ها از تکنیک تکمیل فرم های اطلاعاتی و پرسشنامه ای استفاده شد. نمونه گیری با سرشماری انجام شد و کلیه دانشجویان دوره های کلینیکی در دو سال تحصیلی ٨٣-٨٢ و ٨٩-٨٨، وارد مطالعه شدند. برای کلیه شرکت کنندگان ، طرح تحقیقاتی توضیح داده شد. در سال تحصیلی ٨٣-٨٢ از مجموع ۵٠٠ دانشجو، ٣٠١ نفر و در سال تحصیلی ٨٩-٨٨ از ۴۶٠ دانشجو، ٣۵٩ نفر موافقت خود را برای شرکت اعلام کرده و پرسشنامه ها و فرم های اطلاعاتی را به صورت دقیق ، کامل کرده بودند.

در ابتدا فرم اطلاعاتی شماره ١ که شامل پرسشهایی از قبیل سن ، گروه سنی (٢۵-٢١، ٢۵ و بیشتر)، جنس ، ترم تحصیلی ، محل اقامت (تهران یا شهرستان )، وضعیت تأهل و محل سکونت (زندگی مستقل یا با والدین ) بود، در اختیار دانشجویان قرار گرفت . این فرم ها دارای کد بود تا دانشجویان مجبور به ذکر نام خود در پرسشنامه نشوند. پس از تکمیل فرم ، پرسشنامه های استاندارد  (General Health Questionnaire)

٢٨-GHQ ارائه شده توسط گلدبرگ در سال ١٩٧۶ (۵) و) Dental Environment Stress Questionnaire DES) (۶)، در اختیار دانشجویان  قرار گرفت . این دو پرسشنامه در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب روایی لازم را داشتند. پایایی آنها نیز در یک مطالعه آزمایشی به فاصله یک هفته از طریق test-retest بررسی شد که برابر با ٠.٨۴ بود. در این تحقیق از فرم ٢٨ سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد که اعتبار این تست توسط تحقیقات دیگر به اثبات رسیده است (٩-٧). این آزمون شامل چهار مقیاس ٧ سؤلی مربوط به شاخصهای سلامت روانی (یعنی علائم جسمانی ، اضطراب ، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی ) است .