سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد پارسالاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
احمد محمودی – کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

شواهد روشنی وجود دارد که یک نظام الکترونیکی اطلاعات دانشآموزی بر یادگیری دانشآموزان اثرگذار است. باتوجه به اهمیت راهبردی نظام اطلاعات دانش آموزی در پشتیبانی از مدیریت مدرسه ، درگیر ساختن والدین در روند آموزش، درک نیازهای فردی آموزش، بهبود عملکرد یادگیرندگان مناطق آموزش و پرورش، علاقمند به دست آوری یک سیستم اطلاعات دانشآموزی جامع و کارامد برای مدارسشان خواهند بود. در حال حاضر، مدارس کشور با سیستم اطلاعاتی نارس و در حد روندهای ثبت نام، روال اداری و یا سامانههای آماری سازگار شده اند. با توجه به اهمیت نظامهای الکترونیکی در زندگی اجتماعی و آموزشی، سیستم اطلاعات دانش آموزی وب محور به سرعت جایگزین سیستم نگهداری سنتی کاغذ محور می شود. بکارگیری و رهبری یک سیستم اطلاعات دانشآموزی موفق، بر پایه نتایج آزمون- های استاندارد، میانگین معدل، ارزیابیهای معتبر، درک تجربیات فردی و روشهای یادگیری ، واقعیتهای شخصیتی و اجتماعی شاگردان، یادگیری نیازمند یک برنامه راهبردی ژرف میباشد. این نوشتار یک دید انتقادی به سیستمهای الکترونیکی موجود در مدارس دارد و به چگونگی ساختار یک برنامه ریزی راهبردی میپردازد که بتواند راهنمای فهم برای گزینش، بکارگیری یک سیستم یکپارچه اطلاعات دانشآموزی کارامد، هزینه به فایده و توانا به بهبود یادگیری دانشآموزان باشد.