سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه علوم و صنایع غذا
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذای
بهاره حاجی رستملو – دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، باشگاه پ
معصومه قطبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده کشاورزی، چالو

چکیده:

جهتXپرتودهی فرایندی است که موادغذایی در سطوح کنترل شده ای در معرض تابش یونیزه کننده )ذرات آلفا، ذرات بتا، اشعه گاما و اشعه کشتن باکتریهای بیماریزا، پارازیتها و حشرات، افزایش مدت زمان ماندگاری از طریق حذف میکروارگانیسم های عامل فساد و. . . قرار می گیرند. فرایند پرتودهی اغلب پاستوریزاسیون سرد نامیده می شود. زیرا باکتریهای مضر بدون حرارت از بین می روند. از جمله مکانیسم های تخریب میکروارگانیسم از یکدیگر و مانعDNAها توسط تابش یونیزه کننده، قطع متابولیسم داخلی سلولها به وسیله تخریب باندهای شیمیایی و باز شدن رشته های بازسازی آن توسط میکروارگانیسم می باشد. فاکتورهای موثر بر کارایی تابش بر علیه میکروارگانیسمهای موجود در غذا شامل مرحله رشد میکروارگانیسمها، ترکیبات ماده غذایی، حضور اکسیژن، مقدار رطوبت و دمای ماده غذایی است. ایمنی و کارایی روش نیز مکراراً بر اساس شواهد این فرآیند را تایید کرد ه اندWHO ،FAO ،IAEA و Codex موجود مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است و سازمانهای بین المللی شامل نیز توسط سازمانهای جهانی معرفی شده و بر روی بسته بندی مواد غذایی پرتودهی شده مورد استفاده قرار می گیرد