سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا محمدهاشمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس آ
حسین محمودی سفید کوهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و مدیر کل ا
سیدعلی موسوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مدیر کل آم

چکیده:

کیفیت یکی از مهمترین دغدغههای سازمانها و موسسات فعال در زمینهی آموزش میباشد. این سازمانهای آموزشی به عنوان نهادی ملی، مسئولیت ارائهی خدمات مناسب با کیفیت بالا به نیازهای جامعه را دارند. علاقمندان به آموزش و حتی مخاطبان آن انتظار دارند که آموزشهای ارائه شده از طرف این سازمان ها پاسخگوی نیازهای واقعی آنها بوده و موجب ارتقای تواناییها، دانش و مهارت افراد شود.رویکرد مدیریت کیفیت جامع بهبود روشی اثبات شده برای تضمین بقاء و کیفیت موسسات در جهان رقابتی کنونی بشمار میرود، که فقط با تغییر اقدامات مدیریت ، فرهنگ و عملکرد در کل سازمان محقق خواهد شد و جهت پیادهسازی آن به تجربه، تخصص و تعهد همهی افراد سازمان نیاز است . پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در سازمانها و موسسات آموزشی، مزایایی مانند فراتر رفتن محصولات و خدمات از نیازهای مشتریان، افزایش رضایتمندی، رسیدن به کمال و بهبود کیفیت نیروی کار مورد نیاز برای اصلاحات اقتصادی کوچک و بزرگ را در پی خواهد داشت. جهت پیاده سازی این رویکرد در سازمانها، مدلها و استراتژیهای مختلفی وجود دارد؛ از طرفی ویژگیهای منحصربفرد سازمانهای آموزشی، نیاز به رویکردی متفاوت از کاربرد آن در کسبوکار و صنعت را ضروری می سازد. در این مقاله ضمن معرفی برخی از این روشها و مدلهای پیاده سازی، به چگونگی انطباق این مدلها و روش استقرار این رویکرد در سازمانهای آموزشی پرداخته شده و در نهایت به مزایایی که با انجام فرایندهای بهبود کیفیت تحقق مییابد، اشاره می شود .