مقاله بهبود کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط جدایه های مخمر و سیلیکون و القای پاسخ های دفاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بهبود کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط جدایه های مخمر و سیلیکون و القای پاسخ های دفاعی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپک خاکستری سیب
مقاله پراکسیداز
مقاله ترکیبات فنلی
مقاله کاتالاز
مقاله سیلیکون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگویی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبانی نوازاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش جدایه مخمر A5 از گونهCandida membranifuciens  و جدایه A6 از گونه Pichia guilliermondiiبه صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون (Si) برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Botrytis cinerea مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش اثر غلظت های گوناگون سیلیکون بر روی جدایه های مخمر در شرایط آزمایشگاه نشان داد سیلیکون سبب کاهش رشد مخمرها می گردد. هم چنین سیلیکون مانع جوانه زنی اسپور قارچ عامل بیماری در غلظت های بالای ۸٫۰% w/v می گردد. نتایج آزمایشات در شرایط انبار نیز نشان داد مخلوط جدایه+ A5  سیلیکون 0.2 درصد و جدایه+ A6  سیلیکون ۲٫۰ درصد با قطر لکه برابر با ۸۷٫۳ و ۴۸٫۳ میلی متر در دمای ۴ درجه سانتی گراد و هم چنین در دمای۲۰ درجه سانتی گراد تیمار +A5 سیلیکون ۲٫۰ با ایجاد قطر لکه معادل ۲۳٫۵ میلی متر، بیش ترین کنترل کنندگی را نسبت به دیگر تیمارها به صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون دارند. توانایی مخلوط جدایه مخمر A5  و سیلیکون ۲.۰ درصد در القای پاسخ های دفاعی در بافت سیب نشان داد این مخلوط چهار روز بعد از مایه زنی عامل بیماری فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش می دهد. علاوه بر آن این مخلوط دو روز بعد از مایه زنی سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنلی نیز می گردد. مطابق نتایج این پژوهش مخلوط مخمرها بهمراه سیلیکون با افزایش القاء مقاومت در بافت میوه سیب، سبب بهبود کنترل بیولوژیک می گردند.