سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین روزه دارمقدم – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد مشهد
میثم غائبی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
الهام فرشید – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

چکیده:

در این مقاله رابطهی عدم قطعیت آنتروپی در یک فضای هیلبرت با بعد محدود مورد بررسی قرار میگیرد. چندین حد قوی برای مجموع دو آنتروپی حاصل از اندازهگیریهای تصویری، با توجه به اینکه پایهها بر هم عمود هستند معرفی میشود. مقایسه ی کمینه های عدم قطعیت آنتروپی نشان میدهد که حدی که بر پایه ی تکنیک Majorization معرفی میشود، قویتر از نتایج اخیر بدست آمده میباشد. مقادیر این حد برای ماتریسهای دورانی یکانی U متفاوت که مرتبط کنندهی پایههای دو فضا به هم میباشند تغییر خواهد کرد، اما با این حال حدی که با رابطهی جمع مستقیم در تکنیک Majorization ساخته میشود حد قویتری را ارائه خواهد کرد