سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ح آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
م.ج عابدینی – دانشیار دانشگاه شیراز
م.ح صداق –

چکیده:

روش ماسکینگام یکی از مشهورترین ودرعین حال پرکاربردترین روشها درزمینه روندیابی و پیش بینی سیل تلقی می گردد روش معمول در بکارگیری این مدل بهینه کردن پارامترهای این مدل با استفاده از داده های تاریخی هیدروگراف بالا دست و پایین دست مشاهده شده و استفاده از این پارامترها جهت تخمین نابهنگام هیدروگراف پایین دست با معلوم بودن هیدروگراف بالا دست می باشد مدل ماسکینگام دردوره پیش بینی بهنگام هیدروگراف پایین دست نیاز به پیش بینی هیدروگراف بالا دست به عنوان ورودی مدل ماسکینگام دارد چرا که هیدروگراف بالا دست در دوره پیش بینی هنوز دردسترس نمی باشد پیش بینی هیدروگراف بالا دست به عنوان ورودی مدل دردوره پیش بینی باعث تفاوت ساختار این هیدروگراف با هیدروگراف بالا دست دردوره واسنجی می گردد و درنتیجه پارامترهای بهینه یابی شده دردوره واسنجی دردوره پیش بینی عملکرد مناسبی ارایه نمیدهد.