سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه صلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد سروی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی ره
هانیه معرفت جو – دانشجویان کارشناسی ارشد
ایمان سلطانی –

چکیده:

بهبود کارایی یک سیستم انتقال۱HVDCبه پارامترهای کنترلی آن وابسته است و غالبا برای رسیدن به هدف موردنظر ازکنترلرPI برای تنظیم زوایای کلیدزنی مبدلهای سیستم استفاده می شود این مقاله به بررسی عملکرد حالت گذرا سیستم نظیر بروز خطای DC و همچنین حالت ماندگار یک سیستم ۱HVDC با استفاده از کنترلر PI را می پردازد و بیانگر آن است که با تنظیم پارامترهای این کنترلر یعنی رسیدن به مقادیر بهینه ای برای KP و Ki و درنتیجه انتخاب بهینه پالسهای کلیدزنی به تریستورهای مبدل سمت یکسوساز عملکرد سیستم انتقال ۱HVDC بهبود می یابد به این منظور از الگوریتم های بهینهسازی برمبنای تکرار ۶MPSO 5PSO وWIPSOبهره گرفته شده است نتایج شبیه سازی موید کارایی این الگوریتم هادربهبود مشخصه های ولتاژ جریان و توان انتقالی سیستم حین خطا و پس ازآن هستند.