سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نضال مدحج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد-

چکیده:

در این تحقیق مکانیزمهایی برای سربار کمتر و زمان اجرای کمتر مورد بررسی قرار میگیرند. عمدتا یک طرح بنام مبتنی برTOBارائه میشوند که تاثیر بسزایی در ذخیره مصرف انرژی دارد. ایده طرح مبتنی برTOBاین است که تعداد زیادی از بیتهای برچسب از کش به ثبات خارجی منتقل شوند که نشان دهنده موقعیت کنونی مرجع حافظه است. کارایی انرژی برای بیشتر دسترسیهای حافظه با کش برچسب کاهش یافته بدست میآید. این طرح ذخیره انرژی ۵۱ % را نتیجه میدهد که نتیجه بسیار خوبی است.