سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامتین معینی – دانشجوی دکتری, دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدهادی افشار – دانشیار، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مفاهیم تئوری گراف، گرافی جدید به منظور استفاده در الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان ارائه می شود و با بکارگیری آن مسئله بهره برداری بهینه ساده از مخزن سد مورد بررسی قرار میگیرد. بهره برداری بهینه از مخازن سدها از جمله مسایل مهم در حوزه مهندسی منابع آب میباشد، که تا کنون روشهای بهینه سازی متعددی به منظور حل آن بکار گرفته شده است. امروزه، با توجه به محدودیتهای روشهای سنتی و ریاضی، بکارگیری الگوریتم های فراکاوشی برای حل مسأیل بهینه سازی بیش از سایر الگوریتم ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین این الگوریتم ها، الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها میباشد؛ که بر مبنای شبیه سازی رفتار جستجوی غذا در جامعه مورچگان ارائه شد. اولین گام به منظور حل مسأله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان، تعریف گراف مناسب برای مساله میباشد. در این تحقیق گرافی جدید، که از جمله قابلیتهای بارز این گراف اکتشاف کاراتر فضای جستجوی مساله می باشد، ارائه میشود. سپس به منظور نشان دادن قابلیتهای این گراف، مسئله بهره برداری بهینه ساده از مخزن سد دز در دوره های زمانی بهره برداری ۲۰، ۵و ۴۰ ساله، با استفاده از گراف پیشنهادی و الگوریتم سیستم مورچگان بیشینه-کمینه مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از بکارگیری گرافهای قبلی تعریف شده در استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان و نتایج سایر روش ها مقایسه میشود. مقایسه نتایج نشان دهنده برتری جوابهای بدست آمده از گراف پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم های مورد استفاده، به خصوص در حل مسائل بزرگ مقیاس، میباشد