سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز ناظری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ای
علی برادر خوش فطرت – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله، بهبود ژنتیکی سویه بومی آکرمونیوم کرایزوژنوم ۱ ، که قارچ مولد آنتی بیوتیک سفالوسپورین C می باشد، با استلاده از روش جهش زایی ۲ و انتخاب تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. هید ، انتخاب و معرفییس سویه برتر از لحاظ قابلیت تولید آنتی بیوتیس در محیط کشت جامد، از طریق انجام جهش زایی و انتخاب سویه های برتر طی مراحل مختلف بود. بررسی قابلیت تولید آنتیی بیوتییس در سیویه هیای موتانت از طریقارزیابی بیولوژیکی ۳ نمونه ها و تعریف شاخصی به نام PI4 صورت گرفت. سویه استاندارد اولیه که مورد استفاده قرار گرفت سویه بومی آکرمونیوم کرایزوژنوم PTCC5271 با PI 1 برابر ۱/۶۲ بود. عملییات جهیش زاییی توسط لامپ UV با قدرت ۲۲ وات و طول موج ۲۲۲ نانومتر و با فاصله ۳۲ سانتیمتر از پلیت انجام گرفت. بازه زمان ی ۱۲۲ ۲۲۲ ثانیه به عنوان بازه زمانی بهینه جهت دستیابی به ۱ ۱۲ درصد از اسیورهای زنده مانده کیه جهش – – ژنتیکی در آنها صورت می گیرد، بدست آمد