سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا جعفرزاده – کارشناسیارشد، شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیل
مجید مقدم – کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوتر، زنجان
حسن نادری – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
پرویز عباسی – مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیل

چکیده:

همانگونه که میدانیم ایکس ام ال میتواند برای ذخیرهی اطلاعات در فایلها و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده قرارگیرد. برنامه -هایی میتواند نوشته شود که اطلاعات را در منابع، ذخیره و فراخوانی کنند و برنامههای اصلی م یتوانند برا ی نما یش اطلاعات استفاده شود. از سوی دیگر، میزان رو به افزایش اطلاعات ایکس ام الی، باعث طراحی و ایجاد سیستمهایی شده استکه میتوانند دادههای به فرم ایکس ام ال را بطور کارآمد ذخیره و پرسجو کنند. پژوهشهای انجامشده برای بهبود عملکرد این سیستمها تا حد زیادی روی ایندکسگذاری مسیرها و بهینهسازی پرسجوهای اسناد ایکس ام ال متمرکز شده است. در واقع، نحوهی ذخی رهساز ی دادههای ایکس ام الی در دیسک، روی سیستم مدیریت دادههای ایکس ام الی نیز اثر گذاشته است. استراتژیها ی موجود برا ی ذخیرهسازی اسناد ایکس ام الی میتوانند به دو دسته تقسیم شوند: ذخیرهسازی ذاتا ایکس ام ا ل وی ذخیرهسازی غی ر ذاتا ایکس ام الی. تفاوت اصلی مابین این استراتژیها، مدل دادههایشان است. در این مقاله، روی استراتژیهای ذخیرهسازی ذاتا ایکس ام ال ی تأکید خواهیم کرد و پایگاه دادهیOrientXرا معرفی و ویژگیهای بالقوهی آن را شرح خواهیم داد.