سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود علی اکبرگلکار – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پایداری سیستم قدرت برای تضمین عملکرد صحیح ان امری ضروری است درسالهای اخیر سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر FACTS به عنوان یکی از روشهای موثربرای بهبودعملکرد کنترل پذیری سیستم و محدودیت های انتقال توان مطرح شده است دراین مقاله روشی نو جهت طراحی کنترل کننده میرایی برای STATCOM ازطریق کنترل ولتاژخازن جهت بهبود پایداری سیستم قدرت دریک شبکه تک ماشینه متصل شده به شین بی نهایت ارایه شده است مساله طراحی کنترل کننده درناحیه وسیعی از عملکرد سیستم به عنوان یک مساله بهینهسازی با تابع هدف چندمنظوره درنظر گرفته شده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل جهت تعیین پارامترهای آن استفاده شده است برای تضمین دقت الگوریتم پیشنهادی نتایج شبیه سازی با نتایج بدست آمده از طریق کاربرد الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است تحلیل مقادیر ویژه و شبیه س ازی غیرخطی زمانی تحت اغتشاشات مختلف کارایی کنترل کننده پیشنهادی درمیرا کردن نوسانات را نشان میدهد و همچنین بررسی نتایج نشان میدهد طراحی کنترل کننده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل کارای یبهتری نسبت به طراحی کنترل کننده با استفاده ازالگوریتم ژنتیک دارد.