سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر موحدی – گروه ۴۰ مهندسی رزمی صاحبالزمان (عج)

چکیده:

در این مقاله از کنترل کنندههای همزمان خازن سری کنترل شونده با تریستورTCSC)و پایدارساز سیستم قدرت PSS)برای افزایش پایداری سیستم قدرت چندماشینه استفاده میکنیمPSS و TCSCمیتوانند برای پایداری بیشتر با یکدیگر ترکیب شوند، درنتیجه هماهنگی بین آنها بسیار مهم است. کنترل کنندههای همزمانPSS و TCSCدر این مقاله، روی سیستم قدرت چهارماشینه مورد آزمایش قرار میگیرند کهپارامترهای این کنترل کنندهها به وسیله الگوریتم بهینه سازیVURPSOطراحی و تنظیم میشوند تا پایداری و میرایی سیستم قدرت افزایش یابد. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازیها با نرمافزار مطلب، نشان میدهند که استفاده از کنترل کنندههای همزمانPSS و TCSC باعث بهبود میرایی نوسانات و افزایش پایداری سیستم قدرت شده است