سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بشیر بخشیده زاد – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حامد حسنوند – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حامد مسکنی – شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بابک مظفری – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

د ر این تحقیق یک سیستم کنترل خودکار تولید د و ناحیه ای حرارتی- حرارتی که بوسیله یک خط انتقال به یکدیگر متصل شده است را به ازای تغییر در بار الکتریکی سیستم مورد مطالعه قرار داده ایم و تأثیر استفاده از سیستم های ابررسانای مغناطیسی ذخیره ساز انرژیSMES) را در بهبود پاسخ دینامیکی سیستم کنترل تولید مورد بررسی قرار داده ایم. به منظور اخذ پاسخی واقع بینانه از مسئله، از مدل غی ر خطی توربین استفاده کرد ه و تأثیر محدودیت نرخ تولید واحدها را در مسئله لحاظ کرده ایم و همچنین سیستم گرمایش مجدد بخار واحدهای تولیدی را به ملاحظات اصلی مسئله افزوده ایم. جهت تنظیم بهینه مقادیر پارامتر ضریب انتگرال گیر هر ناحیه از سیستم و همچنین ضریب سیستم ابررسانا، از الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی که روشی جدید بر مبنای هوش گروهی می باشد استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حضور واحدهایSMES و پارامترهای تنظیم شده توسط الگوریتم بهین هسازی پیشنهادی، پاسخ سیستم کنترل خودکار تولید به نحو مطلوبی بهبود م ییابد ب هگون ه ای که قدرمطلق دامنه انحراف فرکانس نواحی و توان تبادلی بین نواحی سیستم به حدود نصف مقدار اولیه کاهش می یابد و زمان لازم برای مستهلک شدن نوسا نهای سیستم نیز کوتاه تر می گردد