سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جبار رشیدی – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق وکامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

دراین مقاله ادغام اطلاعات در سطح تصمیم برای سیستمهای تصویر برداری که با استفاده از سنجنده های چندگانه اهداف زمینی را در بازه های طیفی مرئی NIR,IR مورد مشاهده قرارمیدهند مورد توجه قرارگرفته است برای آشنایی با صورت مسئله ابتدا بصورت خلاصه مروری بر روشهای مشهور ادغام تصمیم شامل روشهای مبتنی قانون اکثریت آرا MVF حداکثرگیری در آرا Max-VF و معیار بهترین اکثریت BMVF روشی مبتنی بر رتبه روشهای مبتنی بر امتیاز و روش استنتاج بیز خواهیم داشت سپس با توجه به شباهت و ویژگیهای مخصوص طبقه بندی کننده های محلی روش دمپستر – شفر را بهبود می دهیم پس از آن ضمن پیاده سازی روش پیشنهادی روی داده های حاصل از دوازده سنجنده در شش باند طیفی مرئی پنج باند NIR, یک باند IR صحت و اعتبار نتایج آن را با روشهای مذکور مقایسه م یکنیم