سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا اکبری اوغاز – کارشناس ارشد صنایع غذائی، مشهد ، بلوار خیام،سازمان جهاد کشاورزی خراسا
سیدحسین نوعی – استاد گروه مهندسی شیمی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و دانشگاه فردوسی مش
مهدی قیافه داودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی و دانشگاه آزاد قوچان ،

چکیده:

در این تحقیق مط العاتی بر روی تولید پودر گوجه فرنگی انجام شده و تاثیر پیش تیمارها، افزودنی ها ، در کیفیت پودر تولید شده و رنگ محصول بررسی شده است . پودر گوجه فرنگی به صورت خشک شده با هو ای گرم و اعمال پیش تیمارها تولید شده است . تیمارها شامل استفاده از نمک های کلرید کلسیم و سدیم، متا بی سولفیت پتاسیم و مخلوطی از آنها در غلظت های گوناگون بود . شرایط بهینه غلظت محلول ها تعیین شد . کیفیت محصول خشک شده با معیارهای مختلف از جمله رطوبت، لیکوپن (به روش اسپکتروفتومتری)، اسیدیته، قابلیت آبگیری مجدد و میزان قهوه ای شدن محصول بررسی شد . پس از مقایسه موارد ارزیابی، بهترین نمونه پودرگوجه فرنگی، نمونه تهیه شده با پیش تیمار مخلوط متا بی سولفیت پتاسیم و کلرید کلسیم انتخاب شد . این پیش تیمار نسبت به سایر پیش تیمارها نتایج بهتری داشته و از کیفیت بالاتری برخوردار بود.