سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محمودی سفیدکوهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و مدیر کل ا
علی موسوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیرکل دفتر امورآموزش روستایی سازمان آمو
زهرا محمد هاشمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس آ
عبدالله آراسته – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران و کارشناس آموزش

چکیده:

و جو د سا ختا ر ها ی سالم و ا صو لی برا ی سیا ستگذاری ها ی منا سب و نظارت و کنترل درامر آ موزش فنی و حرفه ا ی و به ویژه د ر برنا مه ریزی و ا جرا ، اهمیتی ا ساسی دارد . نظر به اهمیت این موضوع و رویکرد جدید سازمان در برون سپاری اکثر فعالیت ها و انجام فرآیندها به صورت پروژه ای، این مقاله به ارائه چارچوبی به منظور تعالی سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمان های پروژه محور می پردازد. مدل تعالی سازمان های پروژه محور به منظور ارزیابی و تعیین سطح تعالی سازمان های پروژه محور و شناخت نقاط قوت و فرصت های بهبود آن ها و هم چنین مقایسه ی با رقبا توسط کارشناسان مرکز تحقیقات و توسعه ی مدیریت پروژه ی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی طراحی شده است. در این مدل سعی شده است از منظر حوزه ی رهبری وسهام داران، شرایطی که بایستی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد پروژه محوربودن دارا باشد مورد بررسی قرار گرفته و راه های بهبود عملکرد هر بخش از سازمان پیشنهاد شود.