سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدوحید سیدان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
فرزانه فیضی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

هدف از کار حاضر مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای سبک موجود در سنتز فیشر- تروپش در یک مخلوط واقعی حاصل از سنتز فیشر- تروپش موسوم به واکس فیشر- تروپش ساسول است. با بررسی مقتضیات سیستمهای مورد مطالعه معادله حالتPC-SAFT برای مدلسازی انتخاب و به کار گرفته شد. درصد خطای مطلق میانگین برای سیسستمهای مورد مطالعه برای معادله حالتPC-SAFTبرابر۱/۹۷ درصد و با به کارگیری رابطه جدید در معادله حالت برابر ۱/۶۴ است. تطبیق خوب نتایج آزمایش با نتایج حاصل از مدلسازی حاکی از انتخاب صحیح مدل بر مبنای مقتضیات سیستم مورد مطالعه و قابلیت بسیار خوب معادله حالتPC-SAFT در پیشبینی تعادلات فازی چنین سیستمهایی است. همچنین بهبود نتایج نشان دهنده قدرت خوب رابطه ارائه شده در این کار در پیشبینی پارامترهای معادله حالت است.