سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی نیک – گروه کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز،
بیتا شادگار –
علیرضا عصاره –

چکیده:

نیاز به معنا بخشیدن به محتویات وب به گونه ای که برای ماشین های مختلف قابل فهم باشد، ایده اصلی ظهور وب معنایی است. اما باطراحی آنتولوژی ها، توسط افراد و سازمان های مختلف در حوزه های گوناگون، سطحی از ناهمگونی اطلاعات به سیستم تحمیل شده اسات کاه باا تطبیق صحیح آنتولوژی ها می توان این مشکل وب معنایی را نیز حل کرد. با وجود تحقیقات بسیاری که در ساا هاا ی اخی ار در زمینه ی تطبیقخودکار آنتولوژی ها انجام شده، چالش بزرگ تعامل میان آنتولوژی ها در شرایط گوناگون همچنان به قوت خود باقی اسات. در ای ان مقاله در سیستمی به نام MuLCOM++ با استفاده از روش ترکیبی یادگیری ماشین، آدابوست، سیستم های موجود در تطبیق انتولوژ یهابا یکدیگرترکیب می شوند. بدین ترتیب تطبیق گرهای مختلف نقاط ضعف یکدیگر را پوشش می دهند. نتایج به دست آمده، افزایش دقت و کارایی این روش نسبت به سایر تطبیق گرهای مجزا را نشان می دهد