سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رجبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران، تهران
اسماعیل غلامپوراهنگر – شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران
هاشم صراف دخت – دانشآموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تراوایی یکی از پارامترها ی مهم سنگ مخزن است که تعیین دقیق آن هم واره با دشواریها ی خاص خودهمراه میباشد. دقیقترین و مطمئنترین مرجع برای دستیابی یه این پارامتر آنالیز مغزه است، اما مشکلات ناشی از تهیه مغزه در مخازن هیدروکربوری راه را برای ایجاد و پیشرفت روشهای جایگزین، فراهم کرده است. یکی از ابتداییترین روشها برای محاسبه تراوایی روابط تجربی بوده است. اینگونه روابط معمولاً با مطالعاتی که توسط محققین در مناطق مختلف انجام میگیرد معرفی میشود. اما مثالهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد، این روابط همیشه به عنوان روشی مطمئن، پاسخگو نیست. در این مطالعه سعی شده است که نتایج این روش قدیمی با استفاده از یک روش نوین به امید نیل به پاسخ بهتر تلفیق شود. بدین منظور در ابتدا تروایی مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران، با استفاده از چند رابطه تجربی تخمین زده شد. سپس با بهکارگیری تکنیک الگوریتمهای ژنتیک، این روابط با یکدیگر تلفیق و در نهایت پاسخ بدست آمده با دادههای واقعی مغزه مقایسه گردید. نتایج بیانگر این است که پاسخ روش تلفیقی بهتر از نتایج هر کدام از روابط تجربی بوده است. بنابراین استفاده از این روش برای محاسبه این پارامتر مهم و حساس پیشنهاد میگردد.