سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه شیخ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
امید اصغری – هیئت علمی دانشگاه تهران
غلامحسین نوروزی – هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

درپروژههای تخمین ذخیره همواره به دنبال کاهش واریانس تخمین و عدم قطعیت ناشی از آن هستیم ازسوی دیگر کاهش واریانس نیازمند حفاریهای گسترده و پرهزینه درمنطقه است دراینمطالعه روش کوکریجینگ هم مختصات به عنوان یک روش چندمتغیره جهت کاهش واریانس تخمین مس مرعفی شده است اساس این روش وجود هم بستگی بین داده های عیار مس و داده های ضریب سولفیدی است جهت تخمین چگونگی توزیع عیارمس درمنطقه از داده های ضریب سولفیدی استفاده شد زیرا نسبت به حفاریه ای انجام شده پوشش بیشتری درمنطقه داشته و با هزینه کمتری نیز همراه بودهاست دراجرای روش کوکریجینگ هم مختصات تنها داده های ثانویه هم مختصات با محل تخمین متغیر اولیه درنظرگرفته میشوند براساس فرضیه اثرغربالگری و استفاده از مدل مارکوف می توان روش کوکریجینگ هم مختصات را با موفقیت انجام داد این فرضیه تاکید می کند که وابستگی متغیرهای اولیه و ثانویه به همدیگر محدود به هم مختصات بودن دو متغیر میشود. مدل مارکوف ۱ معمولا زمانی به کاربرده می شود که متغیر اولیه درحجمی برابر یا بیشتر ازمتغیر ثانویه برداشت شده باشد.