سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیمه سادات پیغمبردوست – تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد
فرزاد نصیرپوری – تبریز، استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

تولید آرایه نانولولههای اکسید تیتانیم (TiOبا نظم بالا به دلیل خواص مطلوب نظیر انتقال الکترون سریع و نسبت سطح به ۲حجم بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، ابتدا تأثیر پولیش زیرلایه تیتانیم بر روی بهبود نظم لولهها بررسی شدهو سپس نانولولههای با نظم بالا توسط اکسیداسیون آندی دو مرحلهای تولید شدهاند. در حین آندایز دانسیته جریان با کمک مولتیمتر دیجیتال متصل به کامپیوتر ثبت و مراحل مختلف رشد آرایه نانولوله توسط منحنی حاصل مورد تحلیل قرار گرفته است. مورفولوژی نانولولهها در هر مرحله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانیFESEM)مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید آندایز بر روی زیرلایه تیتانیم پولیش مکانیکی شده نانولولههای با سطح فوقانی و توزیع اندازه حفره غیریکنواخت را تولید میکند. در مقابل با آندایز زیرلایه تیتانیم الکتروپولیش شده، نانولولههای با سطح صاف و توزیع اندازه حفره نسبتاً یکنواختتری ایجاد میشوند. بر این اساس با جداسازی لایه نانولولهای حاصل بر روی تیتانیم الکتروپولیش شده و انجام آندایز مرحله دوم بر روی این سطح، نانولولههای با نظم بالا و توزیع اندازه حفره یکنواخت حاصل شدند