سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث نوری ملالر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب
محرم فریدی – مربی آموزشی مرکز آموزش کشاورزی مغان
محمد رمضانپور – کارشناس ارشد آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
مجتبی احدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

نقش و جایگاه آب در جوامع بشری در زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشی است بسیار تأثیر گذار و سرنوشت سازو امروزه این نقش با توجه به تغییر شرایط آب وهوایی و پدیده خشکسالی بیش از هر زمانی اهمیت خاود را نمایان ساخته استمتجاوز از ۵۷ % منابع آب کشور از طریق سیستم شبکه های آبیاری به مصرف کشاورزی می رسد اجزاء این سیستم، شبکه انتقال،، توزیع و مصرف آن در مزرعه می باشد طرح ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب به منظور آشنایی کشاورزان با روشهای اندازه گیریآب درمزرعه و میزان آب مورد نیاز محصولات کشاورزی انجام می شود این طرح درمزرعه ذرت دانه ای درمنطقه جعفرآباد مغاناجرا شد نتیجه کار بسیار مطلوب بوده و امکان تعمیم آن بعنوان الگویی در سطح منطقه و سایر مناطق می تواند مورد توجا قرار گیرد بر طبق این مطالعات، اعما، مدیریت آبیاری موجب شده است که با مصرف آب کمتر، عملکرد محصول، بیشار و درآما زارعافزایش یابد یعنی هم آب بهای کمتری پرداخت شود و هم درآمد بیشتری بدست آیاد هزیناه هاای اعمال، مایریت به ویژه درمقیاس وسیع اراضی در مقایسه با افزایش درآمد بسیار کم و ناچیز می باشد مطالعات فوق نشان داد که نقاش مادیریت در مصارف صحیح و به میزان نیاز در مقایسه با هزینه مربوطه بیش از نقش عملیات اجرائی فیزیکی می باشد