سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسنی صدرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجید محمدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه با حرکت سریعی که در جهت کوچک سازی مدارات وجود دارد. تکنولوژی MOSFET با معایب متعددی از جمله تونلزنی وافزایش حرارت همراه است. بنابراین تکنولوژیهای متعددی برای خروج از مشکلات پیشروی تکنولوژیMOSFET معرفی شده است. یکی از این تکنولوژی- ها آتوماتای سلولی کوانتوم- نقطه اییQCA) است، که دارای مزایای متعددی میباشد. همچنین، با توجه به اهمیت روبهرشد کاهش مصرف انرژی طرح استفاده از منطق برگشت پذیر در تکنولوژیQCA موضوع جدیدی است، که باعث کاهش اتلاف توان در مدارات میگردد. در منطق برگشتپذیر، دروازه فردکین یکی از دروازههای پایه برای طراحی بسیاری از مدارات بهشمار میرود. با این حال، درتکنولوژیQCA برای طراحی مدار فردکین تعداد زیادی دروازه اکثریت استفاده شده است. در این مقاله، باتغییر ساختار خروجی مدار فردکین و قابلیت بالای دروازه اکثریت، بهبود قابل ملاحظهایی در تواناییهای این مدار، از جمله کاهش تعداد دروازه اکثریت و اتلاف توان میشود. شبیهسازیها با نرم افزار QCADesigner انجام شده است.