مقاله بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به کمک داده های چاه نگاری و آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به کمک داده های چاه نگاری و آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار موئینگی
مقاله اشباع شدگی آب
مقاله واحدهای جریان هیدرولیکی
مقاله مخازن هیدروکربوری کربناته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی دلشاد یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پارامترهای بسیار مهم مخزنی که لازم است با دقت زیاد محاسبه شود، میزان اشباع شدگی آب است. روش متداول برای این منظور، استفاده از داده های حاصل از نگارهای الکتریکی متفاوت و به کار گیری روابط مربوط است که در بعضی از موارد دارای دقت لازم نیست. از آنجا که داده های آزمایشگاهی حاصل از آزمایش های مغزه، دارای دقت زیاد است، در تحقیق حاضر تلاش می شود تا با بهره مندی از این داده ها، روشی بهبود یافته برای محاسبه اشباع شدگی آب در عمق های متفاوت یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته عرضه شود. در این روش با تلفیق داده های آزمایشگاهی فشار موئینگی، به روش تزریق جیوه و طبقه بندی سنگ های کربناته با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و همچنین استفاده از تابع لورت و ارتباط آن با اشباع آب نرمال شده، میزان اشباع شدگی آب در چاه مورد بررسی و در پایان نتایج حاصل از این روش، با مقادیر اشباع شدگی آب به دست آمده از نگارهای چاه مقایسه می شود. نتایج حاصل و مقایسه آن با مقادیر اشباع شدگی حاصل از روش چاه نگاری نشان می دهد که با روش معرفی شده می توان میزان اشباع شدگی آب را در مخازن هیدروکربوری کربناته با خطایی کم و دقتی مناسب محاسبه کرد.