سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده:

ازبین بردن اندامهای هوایی سیب زمینی قبل از برداشت روی سفت شدن پوست غده های سیب زمینی و بهبود خاصیت انباری آن موثر است دراین تحقیق روشهای مختلف از بین بردن شاخ و برگ سیب زمینی شامل استفاده از اسیدسولفوریک شعله علف کش گراماکسون و بریدن با دست بود که با شاهد که تا آ[ر شاخ و برگ داشت مقایسه گردید این تیمارها درسه زمان متفاوت یعنی ۴ هفته ۳هفته و ۲ هفته قبل ازبرداشت برروی گیاهان انجامگرفت عملکرد آلودگی به پوسیدگی خشک و آبکی دردوره انبارداری کاهش وزن غده ها درخلال انبارداری و آلودگی به بید سیب زمینی باهم مقایسه گرردید بالاترین عملکرد و نیز درصد آلودگی به پوسیدگی خشک و ابکی دردوره انبارداری مربوط تیمار ۳ هفته قبل از برداشت و شاهد بود کمترین کاهش وزن ودرحین انبارداری درتیمار گراماکسون و ۴ هفته قبل از برداشت بود بیشترین آلودگی به بید سیب زمینی ردتیمار بریدن با داس و شاهد و ۴ هفته قبل از برداشت بود.