سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسنی صدرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجید محمدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه با حرکت سریعی که در جهت کوچکسازی مدارات وجود داردحیات تکنولوژیMOSFET دچار مشکل شده است. بنابراین تکنولوژیهای متعددی مانند آتوماتای سلولی کوانتوم-نقطه اییQCA( بهعنوان جایگزین معرفی شدهاند. همچنین، با توجه به اهمیت روبه رشد کاهش مصرف انرژی، طرح استفاده از منطق برگشتپذیر در تکنولوژیQCA موضوع جدیدیاست، که باعث کاهش اتلاف توان در مدارات میگردد.در مدارات ترتیبی لچها به عنوان دروازههای پایه محسوب می شوند بنابراین، بهبود آنهااز اهمیت بسزائی برخوردار است. لچهای برگشتپذیرRS موجود، بهبودیافته نیستند. در این مقاله، براساس تغییر ایجاد شده در لچ غیربرگشت پذیرRS بهبود قابلملاحظهایی درتواناییهای لچ برگشتپذیرRS از جمله کاهش تعداد دروازهاکثریت و افزایش سرعت میشود