مقاله بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) با کاربرد کودهای زیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) با کاربرد کودهای زیستی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همیشه بهار
مقاله آزوسپیریلوم
مقاله ازتوباکتر
مقاله عملکرد کیفی
مقاله کود زیستی
مقاله میکوریزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مزینانی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: هادی پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اثرات مضر استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، کودهای زیستی می تواند جایگزین مناسبی در تامین مواد غذایی سالم، سلامت محیط زیست و سلامت انسان ها باشد.
هدف: بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار.
روش بررسی: این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به مدت یک سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس، قارچ مایکوریزا، کود حیوانی، کود شیمیایی (NPK) و شاهد (بدون کود).
نتایج: کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و همچنین اغلب پارامترهای مورد بررسی عملکرد کمی تاثیر معنی داری داشتند. مصرف کود زیستی بر عملکرد کمی شامل وزن خشک تک گل و عملکرد تر در هکتار (p£۰٫۰۵) و وزن تر تک گل و عملکرد اسانس در هکتار (p£۰٫۰۱) تاثیر معنی داری داشت. همچنین کودهای زیستی بر درصد مورولول و آلفاکادینول (p£۰٫۰۱) نیز تاثیر معنی داری داشت.
نتیجه گیری: کودهای زیستی باعث بهبود اغلب صفات کمی و کیفی گیاه همیشه بهار شده و بیشترین عملکرد اسانس در تیمار نیتروکسین مشاهده شد.