سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم رسولی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریزایران
محمدرضا فیضی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریزایران
مهرداد طرفدارحق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریزایران

چکیده:

در پایدارساز سیستم قدرت،PSS ) کلاسیک معمولا ازورود یهای ΔP + Δω و Δω ، ΔP استفاده می شود . در این مقاله ا بتدا نقش سیگنال کمکی تغییرات توان راکتیو ΔQدر پایدارساز سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به شرح و بررسی پایدارساز سیستم قدرت چند پایدارساز سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به شرح و بررسی پایدارساز سیستم قدرت چند ورودی MPSS2) با ورود ی های ΔP+ Δω + ΔQپرداخته می شود. سپس نوع جدیدی از پایدارساز سیستم قدرت به نام پایدارساز سیستم قدرت چتد ورودی فازی (۳ FMPSS ) برای افزایش میرایی نوسانات فرکانس پایین معرفی و بررسی می شود. درنهایت با شبی ه سازی یک سیستم قدرت ۴ ماشینه، کارآیی روش پیشنهادی آزمایش م یشود.