سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی آریایی منفرد – دانشجویان دکتری صنایع خمیروکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
وحید وزیری –
سیدرحمان جعفری پطرودی –

چکیده:

استفادهاز نانوتکنولوژی درفرایندتولیدکاغذ از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران این رشته بوده است یکی از مهمترین زمینه های استفاده از این مواد فیلرها می باشند که به لحاظ تنوع و کاربرد از طیف وسیعی برخوردار می باشنددراینتحقیق استفاده از نانوموادبه عنوان یک ماده افزودنی مورد بررسی قرارگرفته است و نیز پارامترهای کلیدی مورد نیاز برای افزایش کیفیت کاغذ افزایش بهره وری سیستمهای موجود کاغذسازی و راندمان آنها موردمطالعه قرارگرفته استنتایج حاصل نشان دادکه استفاده از این مواد نه تنها منجر به افزایش کیفیت کاغذتولید می شود بلکه زمینه را برای اقتصادی کردن سیستمهای کاغذسازی موجود و ایجاد سیستمهای کاغذسازی نوین با استفاده از فناوری نانو افزایش خواهد داد