سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد تقی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس، ت
اکبر صفرزاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردب
علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
وحید بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشکده فنی

چکیده:

رری زهای سهجانبی از جمله مجر اهای تخلی هکننده س دها بوده که علیرغم محدودی تهای هیدرولیکی، در شرایط خاص توپوگرافی به عنوان بهترین انتخاب مطرح م یشوند. تلفات زیاد انرژی، تلاطم و آشفتگی جریان و اعمال ضربات نوسانی شدید آب بر کف و دیوار ههای کانال جانبی از جمله شرایط نامناسب هیدرولیکی در این سرری زها است. در این تحقیق با استفاده از مدل عددی و مدل آشفتگی k -e (RNG به بررسی کارایی هیدرولیکی این سرریزها پرداخته شده است. نتایج نشا ندهنده این مطلب است که این سرریزها اصولا بهتر است برای هدهای پایین جریان طراحی شوند. از طرف دیگر استفاده از بازوهای مایل طویل برای این سرریزها کارایی هیدرولیکی این سرریزها را به نحو مناسبی بهبود میبخشد