سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام دانایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
منصور پرویزی – استادیار دانشگاه یاسوج
علی شیرافروس – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

سرریز جانبی ازجمله سازه های آبی می باشند که معمولا به عنوان سازه های اضطراری درتاسیسات هیدرولیکی بزرگ چون سدها شبکه های آبیاری و زهکشی به کاربرده میشوند که به علت حساسیت موضوع نیاز به طراحی و بررسی دقیق دارند لذا کاربرد روشهای شبیه سازی و حل عددی درطراحی اینگونه از سازه های آبی میتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد دراین تحقیق مقایسه ای بین مدل ازمایشگاهی آقای مانگارو لکار و مدلهاینرم افزار FLOW3D صورت گرفته شده است و نتایج حاصل کالیبره شد سپس به بررسی هیدرولیکی جریان درسرریزهای کناری ساده مستطیلی دردو حالت با حضور عدم حضور باله های هدایت جریان قرارگرفته است و درنهایت به بررسی مکان مناسب باله هدایت جریان پرداخته شد بررسی ها نشان دادند که مکان مناسب باله های هدایت کننده جریان ضریب دبی سرریز جانبی را افزایش دهند.