سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام دیندار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد بوشهر
محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

به منظور بهسازی به روش قابهای پیرامونی برای سازههای با پلان L شکل، ۶ مدل را بررسی کردهایم به طوری که اثر تغییر در ابعاد پلان و تغییردر ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود. مدلها با سیستم قاب خمشی بتنی میباشند که با ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدهاند. بر روی مدلها تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام دادهایم. با توجه به نتایج، مدلها ضعیف بوده و نیاز به بهسازی دارند. مدلها را به روش قابهای پیرامونی بهسازی میکنیم و طبق نتایج، تغییر مکان هدف کاهش یافته و سطح عملکرد به ایمنی جانی رسیده است.