سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر معتمدداشلی برون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
شهره فاطمی – استاددانشگاه تهران
علی طاهری نجف آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

درپژوهش حاضر تاثیر تزریق هوا برروی عملکرد راکتوربسترثابت اکسیداسیون جزئی متان به گاز سنتر بوسیله مدلسازی و شبیه سازی راکتور بررسی شده است برای این منظور یک مدل یک بعدی حالت پایا و غیرهمدما همراه با یک مدل سینتکی اکسیداسیون جزئی متان برروی کاتالیست نیکل برپایه آلومینا ترکیب شده است تا عملکرد راکتور را پیش بینی کند درراکتور تزریق مرحله ای خوراک هوا به چندبخش مساوی تقسیم می شود یک بخش همراه با خوراک متان درابتدای راکتور وارد می شود و سایربخشها درطول راکتور تزریق می شوند باتوجه به نتایج حاصل از شبیه اسزی مشاهده شد که راکتور با تزریق یک بخش از هوا درطول راکتور موجب افزایش گزینش پذیری هیدروژن و کاهش دمای عملیاتی راکتور بدون کاهش چشمگیر درمیزان تبدیل متان درمقایسه با راکتور بستر ثابت می شود درادامه به منظور بررسی اثرافزایش تعداد تزرق هوا تعدادتزریقات درطول راکتور به دو افزایش یافت و مشاهده شد که عملکرد راکتور با تزریق دوبخش از هوا نسبت به راکتور با تزریق یک بخش از هوا و راکتور بسترثابت بهبود چشمگیری می یابد.