سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ترابیان اصفهانی – شرکت برق منطق های اصفهان- معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ایران
حمیدرضا گلشنی – شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت برنام هریزی و تحقیقات ایران

چکیده:

کوره های قوس الکتریکی از جمله بزرگترین سیستم های قدرت هستند. با توجه به تغییرات سریع و شدید توان الکتریکی در این بارها، ولتاژ باس کوره نا متعا دل و بسیارنوسانی است. به علاوه کوره های قوس باعث خرابی کیفیت توان، تولید فیلکر ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ و جریان وهارمونیک های فرد و زوج در سیستم قدرت م ی گردند . به منظور مطالعه در این زمینه، باید سیستم قدرت با کوره های قوس طراحی گردد. لذا در این مقاله، به منظور طراحی وشبیه سازی سیستم قدرت با کوره قوس الکتریکی مدلی برمبنای مدل کاسی-مایر بیان می شود که این مدل قادر است به راحتی کلیه پدیده های کیفیت توان را ایجاد نماید. همچنین به منظور دقت بیشتر در مدل سازی، فلیکر ولتاژ بصورت تصادفی برای قوس الکتریکی در نظر گرفته شده است. با درنظر گرفتن این سیستم، در این مقاله جبران کننده بهینه ای از نوعSTATCOMبرای بهبود پدیده های مذکور و جبران توان راکتیو طراحی و شبیه سازی می کند. روش جدید ارائه شده بر اساس استفاده از کنترلرPIDدر سیستم کنترل جبرا ن کننده میباشد. سپس الگوریتم جدید برای بهینه سازی جبرا نکننده با. استفاده از ترکیب منطق فازی در الگوریتمPSO پیشنهاد میشود