سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن جعفری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مریم محمودی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

جبرانساز استاتیک وار(svc) یکی از ادوات پر اهمیت FACTSاست که در ابتدا با هدف بهبود ولتاژ و کنترل توان . رآکتیو استفاده میشدsvcبا ورودی ولتاژ نم یتواند بطورموثر در میراسازی نوسانات سیستم،شرکت داشته باشد. بدین، جهتsvcنیازمند یک سیگنال کمکی مناسب علاوه بر ولتاژ، است تا بتواند در میراسازی نوسانات، مؤثر باشد. انتخاب سیگنال ورودی و طراحی مناسب پایدارساز؛ دو گام اساسی برای افزایش سودمندی و کارایی کنترل کننده است.در این مقاله برای انتخاب سیگنال مناسب ، از روش جدید شاخص ترکیبی مانده استفاده شده است. باتوجه به اینکه در هر شبکه قدرت ممکن است بیش از یک مد نوسانی بین ناحیه ای وجود داشته باشد در این مقاله از کنترل کننده SIMOبعنوان میراساز سیستم قدرت استفاده شده است یعنی برای میراسازی هر مد نوسانی یک کنترل کننده پیشفاز -پسفازاستفاده شده، تا این کنتر لکنند هها بتوانند تما م مدها را، میرا سازد پارامترهای کنترل کنندهSIMOبا استفاده از روش جبران فاز طراحی شده است. برای تایید عملکرد کنترل کننده نتایج شبیه سازی برروی یک سیستم قدرت دو ،svc میراسازناحیه ای آورده شده و نتایج، کارایی بهترکنترل کننده پیشنهاد شده را بصورت واضح نشان میدهد.