سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه السادات حسین زاده صلواتی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات ، دانشکده مهندسی کامپیوتر و برق،قزوین ایران
سعید مظفری – عضوهیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده:

آستانه چند سطحی یکی از محبوبترین تکنیکهای بخش بندی تصویر است. برای تشخیص آستانه مطلوب، بیشتر روشها ازهیستوگرام تصویر استفاده میکنند. در این مقاله برای بدست آوردن آستانه چند سطحی مبتنی بر هیستوگرام از الگوریتم ترکیبی غذایابی باکتریها و جستجوی هارمونی در بخش بندی تصویر استفاده شده است. روش پیشنهادی از دقت جستجو الگوریتم غذایابی باکتری و سرعت الگوریتم هارمونی بهره میگیرد و همچنین مقدار آستانه مطلوب را توسط توابع هدف اوتسو و کاپور محاسبه مینماید. الگوریتم مطرح شده توسط چهار عکس استاندارد طبیعی و مصنوعی در آستانه های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و همچنین با روشهای غذایابی باکتریها و ازدحام ذرات مقایسه شده است که نتایج نشان میدهد، دقت دسته بندی بر روی تصاویر مصنوعی به طور میانگین از %. ۴۹۵۲ به % ۴۹ و دقت بخش بندی بر روی تصاویر طبیعی از ۲۰۵۹۹۶۲ به . ۲۶۵۲۰۹ افزایش یافته است. انحراف معیار نیز از ۶۵۲۹۲۲ به ۶۵۶۶٫۹ کاهش یافته است که این امر پایداری الگوریتم پیشنهادی را بیان میکند.