سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی فضیلتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

روش معمول ذخیرهی گرما در آبگرمکنهای خورشیدی استفاده از گرمای محسوس به صورت افزایش دمای مخلوط آب و ماده ضدیخ در مخزن ذخیره آبگرمکن است. استفاده از ماده تغییر فاز دهنده ،PCM به منظور ذخیره گرما روش نوینی ، است که دارای مزایای زیادی است. در پژوهش حاضر عملکرد آبگرمکن خورشیدی با استفاده از ترکیب گرمای نهان پارافین و گرمای محسوس آب در منبع ذخیره آب گرم در مدل آزمایشگاهی آبگرمکن خورشیدی بررسی شده و بر روی بهبود عملکرد آن از دیدگاه انرژی و اکسرژی مطالعه شده است. در اینجا از یک نوع پارافین با خواص ترمودینامیکی ویژه به عنوان ماده تغییر فاز دهنده، در کپسولهای کروی داخل مخزن ذخیره استفاده شده است. آزمایشها در سه گروه برای مدلسازی شرایط تابشی ضعیف، متوسط و قوی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان دهندهی بیشترین بهبود در قابلیت ذخیره انرژی برای تابشی شدید به اندازه ۳۹ % و در قابلیت ذخیره اکسرژی، بیشترین بهبود در شرایط تابشی متوسط و برابر ۱۷ % به دست آمده است.