سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معظم حسن پور اصیل – دانشیار گروه علوم باغبانی
جعفر عباسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رش

چکیده:

در این پژوهش اثر اسید جیبرلیک ( ۰ و ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ پی پی ام) و تیوسولفات نقره ( ۰ و ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ میلی مولار) بر کیفیت بعد از برداشت گل مریم رقم سینگل مورد بررسی قرار گرفت. عمر گلجای در سنبله هایی که با ۴۰ پی پی ام اسید جیبرلیک تیمار شدند ۴ روز بیشتر از تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که غلظت های تیوسولفات نقره روی عمر گلجایی اثر داشته است و عمر گلجای در تیمارهای ۰/۴ و ۰/۶ میلی مولار نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها کمتر بود. همچنین نتایج نشان داد که تیوسولفات نقره در غلظت های بالاتر ( ۰/۴ و ۰/۶ میلی مولار) سبب سوختگی حاشیه گلچه ها شد. بنابراین نتایج حاصل نشان می دهد که گل مریم به اتیلن حساسیت کمی دارد و اتیلن نقش مهمی در پیری گل مریم ندارد.