سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی امیری – دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم صیادیان – دانشیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش VQ یکی از موثرترین روشهیا فشرده سازی درون فریمی تصویر میب اشد اندازه بلوکهای تصویر برای این منظور ۴×۴و۸×۸ در نظر گرفته میش ود هدف این تحقیق بررسی عملکرد انتخاب اندازه بلوکهای بزرگتر ۱۶×۱۶ و ۲۴×۱۶ در فشرده سازی درون فریمی تصویر در کاربردهای تلفن – تصویری بوده است با بکارگیری روشهای نرمالیزه کردن آماری بردارهای آموزشی، پالایش نمونه های آموزشی در فضای تبدیل یافته DCT نرمالیزه کردن گین بردارها و دادن وزنهای متناسب با پارامتر VPW در مرحله آموزش و استفاده از چندی سازی برداری با ساختار درختی قادر به بازسازی تصاویر تقریبا یکسان با تصاویر اصلی با نسبت ۱/۱۹۰ گردیدیم